Kentucky II Rail Fence – Starter – 8′ Section

Height

  • 36" + $0.00

Posts

  • White + $0.00

  • Tan + $16.00

  • Adobe + $16.00

Caps

  • White + $0.00

  • Tan + $2.00

  • Adobe + $2.00

Rails

  • White + $0.00

  • Tan + $18.00

  • Adobe + $18.00

Total Price

$175.00