Kentucky II Rail Fence – Extension – 8′ Section

Height

  • 36" + $0.00

Posts

  • White + $0.00

  • Tan + $10.00

  • Adobe + $10.00

Caps

  • White + $0.00

  • Tan + $1.00

  • Adobe + $1.00

Rails

  • White + $0.00

  • Tan + $20.00

  • Adobe + $20.00

Total Price

$135.00